راستی ما مثل کدام کتابیم؟

می شود آدمها را به کتاب ها تشبیه کرد؟ اگر بشود، آن وقت …

10

سرویس ما و زندگی به دخت/

بعضی از آدم ها صفحات رنگی و جذاب دارند.

بعضی از آدم ها قیمت پشت جلد دارند.

بعضی از آدم ها با چند درصد تخفیف به فروش می رسند!

بعضی از آدم ها بعد از فروش پس گرفته نمی شوند.

بعضی از آدم ها را باید جلد گرفت!

بعضی از آدم ها را می شود توی جیب گذاشت و بعضی را توی کیف.

بعضی از آدم ها نمایشنامه اند و در چند پرده نوشته و اجرا می شوند.

بعضی از آدم ها فقط جدول سرگرمی اند و بعضی ها معلومات عمومی.

بعضی از آدم ها خط خوردگی و خط زدگی دارند .

بعضی از آد مها غلط های چاپی فراوان!

از روی بعضی از آدم ها باید مشق نوشت

و از روی بعضی از آدم ها باید جریمه نوشت.

راستی ماکدامیم؟

کارشناس و تهیه کننده: م.روشن ضمیر/انتهای متن/

نمایش نظرات (10)