باید استواری در حمایت از حق را از حضرت زهرا یاد بگیریم

چگونه می شود حضرت زهرا را الگو کرد ؟ این سوال به دخت را زهره توکلی گرافیست و عکاس اینطور جواب داد:

0

من مهم ترین خصوصیتی را که فکر می کنم از حضرت زهرا می توانم الگوی خودم در زندگی قرار بدهم، صبر وشکیبایی و استواری ایشان است. به نظر من آن ایستادگی که ایشان نسبت به همسرش و حمایت از حق  او داشت خیلی مهم است برای ما که می خواهیم از ایشان الگو بگیریم. یعنی هر دختر و زنی در زندگی اش باید به این موضوع توجه کند که در هر موقعیتی که هست، باید نقش حامی را داشته باشد. من شخصا سعی می کنم در مورد برادرانم این طور باشم و می بینیم که حضرت زینب که حاصل تربیت حضرت زهرا بود چقدر نقش حمایتی مهمی از برادرش امام حسین (ع) داشت و  همین طور در حمایت از امام سجاد که اگر این نقش نبود حتی ممکن بود جان امام به خطر بیفتد. این نقش حمایتی خیلی مهم است و ما باید این استواری در حمایت از حق را از ایشان یاد بگیریم.

ضمنا من همیشه ایشان فکر می کنم که اگر حضرت زهرا در دنیای امروز زندگی می کردند، بچه های شان را خیلی امروزی بار می آوردند. چون درسخنان امام علی هم می بینیم که سفارش می کنند فرزندان تان را برای زمان خودشان تربیت کنید.

/انتهای متن/

درج نظر