مواظب آفت های شفلرا باشید

درباره گیاه آپارتمانی شفلرا گفتیم . با نحوه ي تكثير و ناهنجاري هاي شفلرا هم آشنا شوید.

0

صغری خلیلی/

3

شكل 3

تكثير و ازدياد:
قلمه ي ساقه ي 15-10 سانتي متري در فصل بهار تهيه كنيد. تمام برگ هاي روي قلمه را حذف كنيد و توجه داشته باشيد كه قلمه حتما حاوي يك گره باشد تا رشد جديد از جوانه زدن آن آغاز شود. شما نياز به هورمون ريشه زايي در قسمت برش پاييني قلمه داريد. سپس قلمه را در گلدان حاوي خاك قرار دهيد. گلدان را با پلاستيك بپوشانيد و در دماي 24-18 درجه سانتي گراد نگه داري كنيد و براي موفقيت در ريشه زاييِ قلمه ها، گرماي تحتاني در زير گلدان ها فراهم كنيد. از آبياري بيش از حد قلمه ها اجتناب كنيد زيرا باعث پوسيدگي آنها مي شود.

مشكلات رايج در شفلرا:
 ريزش برگ ها: به طور طبيعي در گياه شفلرا، برگ هاي پاييني براي تحريك رشد جديد، مي ريزند. وليكن اگر برگ هاي بالايي دچار ريزش شوند مي تواند ناشي از آبياري بيش از حد (رايج ترين دليل) ، كمبود آب، گرماي خيلي زياد، افت ناگهاني دما يا فقدان نور باشد.
 قهوه اي شدن برگ ها و ساقه ها (رايج نيست): اگر ساقه ها و برگ ها نرم باشند يا به عبارت ديگر گياه جوان باشد آبياري بيش از حد سبب اين ناهنجاري مي شود.
 ريشه ها را در زمان تعويض گلدان از نظر پوسيدگي چك كنيد و ريشه ها و ساقه هاي پوسيده را حذف نماييد تا از خشك شدن گياه جلوگيري شود.
 حشرات: كنه ي عنكبوت (قرمز)، آفت عمده ي اين گياه در شرايط هواي خشك مي باشد. قسمت زيرين برگ ها را از نظر تور عنكبوت بررسي كنيد و در صورت مشاهده فورا با كنه كش از بين ببريد.

http://www.houseplantsexpert.com
/انتهاي متن/

درج نظر