ورق بزن خودت را

گاهی خودت را ورق بزن
تا فرصت باقیست خویشتن را محاسبه کن

0

گاهی خودت را  ورق بزن
تا فرصت باقیست  خویشتن را محاسبه کن  .
و صفحات کتابت را پاکیزه کن
شاید فردایی نزدیک نوبت چاپ کتاب تو برسد.
من  خودم را مثل یک کتاب ورق می زنم.
مثل یک کتاب که فرصت ویرایشش به پایان نرسیده باشد .
آخر بعضی فکرهایم نقطه می گذارم که بدانم تمام شده اند.
بین بعضی حرف هایم کاما (،)که بدانم باید با کمی سکوت ادای شان کنم.

و بعدِ بعضی رفتارهایم علامت تعجب و آخربرخی عادت هایم علامت سؤال.

خودم را هرچند شب یک بار ورق می زنم تافرصت ویرایش هست، حتی بعضی ازعقایدم را حذف می کنم اما بعضی را پررنگ…

یک روز این کتاب چاپ می شود و به دست من می دهند وفرصت ویرایش به پایان می رسد…
وکسی می گوید:
(اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا(
بخوان کتابت را امروز توبرای حسابرسی ازخودت کافی هستی…
) سوره إسرا : 14(
ورق بزن خودت را .