آموزش قلاب بافی قدم به قدم

به درخواست شما همراهان همیشگی هنر و زندگی به دخت، تصمیم گرفتیم آموزش قدم به قدم قلاب بافی را از گام اول با هم تجربه کنیم.

قلاب بافی هنری اصیل آرامش بخش ودر عین حال زیبا وکاربردی است. برای شروع به وسایل زیادی جز یک قلاب و کاموای مورد نظر و سلیقه خودتان، به وسیله دیگری نیاز نداریم.

البته همانند  بافتنی، با توجه به ضخامت کاموا، شماره قلاب را هم باید انتخاب کنید. معمولا روی کامواها شماره قلاب مناسب نوشته شده است.

گام اول: آموزش قدم به قدم بافت های اصلی

*گره خفت(دانه اول):

با انگشت یک حلقه درست کنیدحلقه را روی میل بگیرید وسر نخ شروع را بکشید.(مطابق شکل)

 

*زنجیره :

درابتدای هر رج و شروع هر کار به زنجیره نیاز داریم که برای بافتن آن میل را مثل مداد بین شست وانگشت سبابه دست راست نگه دارید. برای هر دانه زنجیره ای نخ را دور نوک میل بیاندازید وحلقه را بکشید.(مطابق شکل)

*کوک شل یا بافت نامرئی:

نوک میل را به دانه بعد رج قبل فرو کرده نخ را دور میل انداخته و بعد آن را به عقب کشیده  و از توی دو حلقه بکشید تاخود یک دانه روی میل بوجود بیاورد.(مطابق شکل)

*پایه کوتاه(بافت یک لایی):

نوک میل را در دانه بعد فرو کنید و نخ را از توی یک حلقه رد کنید. نخ را دور میل انداخته و آن را  از توی دو حلقه روی میل بکشید تا خود یک دانه روی میل بوجود بیاورد.(مطابق شکل) این بافت به بلندی یک زنجیره است.

پایه یکی(بافت نیم دوبل.پایه بلند):

نخ را دور میل انداخته ویک حلقه از توی دانه بعد بکشید، نخ را دوباره دور میل انداخته وآن را  ازتوی دو حلقه آخر بکشید. نخ رادوباره دورمیل انداخته و آن را از توی دو حلقه روی میل بکشید تا خود یک دانه روی میل بوجود بیاورد.(مطابق شکل) بلندی پایه بلند به اندازه 3زنجیره است.

*بافت سه لایی:

نخ را دو دور روی میل انداخته و از میان دانه بعد بکشید وچهار حلقه درست کنید(مانند بافت پایه بلند)سپس نخ را از دو حلقه آخر بکشید. سه بار این کار را تکرار کنید تا یک دانه روی میل بوجود بیاورد.(مطابق شکل)بلندی این پایه به اندازه چهار زنجیره است.

 

*بافت دوبل سه تایی :

نخ را سه دور روی میل بیاندازید ویک حلقه از توی دانه بعد بکشید(مانند بافت سه لایی) نخ را از میان دو حلقه آخر بکشید.

این کار را چهار بار تکرار کنید تایک دانه روی میل بوجود آید.(مطابق شکل)بلندی این بافت پنج زنجیره است.

 

 /انتهای متن/