تحفه سیزدهم/کرامت انسانی

حجت الاسلام دهنوی:

اگر تمام احتیاجات مادی را برای همسر خود فراهم کنید و در مقابل، کرامت انسانی او را نادیده بگیرد مطمئن باشید که زنان شما هیچ گاه احساس خوشبختی، آرامش و امنیت حقیقی نخواهند کرد.یکی از این مصادیق -و دستورات ديني -این است که هیچ گاه با زنان خود با صدای بلند حرف نزنید و اگر ناسزا بگویید در واقع حق معنوی زن را پایمال کرده‌اید.

0

سرویس اجتماعی به دخت/

درج نظر