شما شیعه هستید یا سنی ؟

استاد نجم الدین طبسی تعریف می کرد که روزی با یک وهابی بحثم شد. بعد از چند دقیقه از من پرسید شما شیعه هستید یا سنی ؟

0

سرویس زنگ تفریح به دخت/

گفتم: سنی

گفت: ایرانی و سنی ؟

گفتم: بله

برای اینکه اطمینان کند گفت: بگو خلفای بعد از پیغمبر کیا هستند؟

گفتم: سیدنا ابوبکر صدیق گفت: احسنت . بعدش ؟ گفتم: سیدنا عمر . گفت: احسنت. بعدش ؟ گفتم: سیدنا علی

گفت: پس عثمان چی شد؟ گفتم: عثمان را مردم از خلافت خلع کردند

گفت: به مردم چه ربط دارد که خلیفه را برکنار کنند؟

گفتم: به مردم چه ربط دارد که خلیفه تعیین کنند؟

گفت: تو رافضی هستی

 /انتهای متن/

درج نظر