تحفه یازدهم/توافق

آیت الله بهجت: در مشکلات باید بنشینیم و با هم تفاهم کنیم و نتیجه صحیح را بگیریم. هر کی عقل و فهم و شعور بیشتر دارد باید جور نادان را بکشد.
باید راه توافق را پیدا کرد. اگر به آن نرسیم زندگی ها بر باد خواهد رفت.
توافق هم در پشت پرده گذشت مخفی است.

1
سرویس اجتماعی به دخت/
/انتهای متن/
نمایش نظرات (1)