از همه جا

اگر بر آب روي، خسي باشي، اگر بر هوا پري، پرنده اي باشي، دل به دست آر تا كسي باشي.

2

سرویس زنگ تفریح به دخت

—+اگر بر آب روي، خسي باشي، اگر بر هوا پري، پرنده اي باشي، دل به دست آر تا كسي باشي. .((خواجه عبدا… انصاري))

—+خدا آزادي را به كساني مي دهد كه در جستجوي آن هستند.((جين وبستر))

—+خداوند، آزادي را آفريد و بشر، بندگي را.((آندره شيند))

—+مردي را كه آماده آموختن است تعليم ندادن، انساني را به هدر دادن است، مردي را كه آماده آموختن نيست تعليم دادن، سخن به هدر دادن است، خردمند نه انسان را به هدر مي دهد و نه سخن را.((كنفوسيوس))

—+ميان آدميان چيزي نيست، جز ديوارهايي كه خود ساخته اند.((لئو نيكولايويچ تولستوي))

—+وقتي زنها دوستمان مي دارند، ما را از هر لحاظ به ديده عقل مي نگرند؛ حتي جنايات ما را. ولي وقتي علاقه اي به ما نداشته باشند، ارزشي براي فضايل مان نيز قايل نمي شوند.((اونوره دو بالزاك))

—+انسانها فقط در يك چيز مشتركند : متفاوت بودن.((رابرت زند))

/انتهای متن/

نمایش نظرات (2)