مرگ بر تازیانه ها

مرگ بر قطع خندهای روشن علیرضا
مرگ بر گلوله ای که خط کشید رو خاطرات آرمیتا

0

 سرویس فرهنگی به دخت/

مرگ برابو لهب
مرگ بر یزید و شمر و ابن سعد
مرگ بر زاده زیاد
مرگ بر قطعنامه های بستن فرات
قحط آب
مرگ بر تیر مانده بر گلوی کودک رباب
مرگ بر قطع خندهای روشن علیرضا
مرگ بر گلوله ای که خط کشید رو خاطرات آرمیتا
مرگ بر آمریکا
مرگ بر تازیانه ها
تازیانه های بی امان
به گرده های بی گناه بندگان
مرگ بر مرگ ناگهانی صد هزار زندگی
در یکی دو ثانیه
با سقوط علم ز آسمان
مرگ بر کشتن جوانه ها
مرگ بر انشار سم در زلال رودخانه ها
در زلال رودخانه ها
مرگ بر فصاحت دروغ
مرگ بر بوق های بوق
مرگ بر سیم های خار دار و کشتزار های مین
مرگ بر گورهای دسته جمعی و بندهای انفرادی زمین
مرگ بر بریدن نفس
مرگ بر قفس
مرگ بر شکوه خار و خس
مرگ بر هوس
مرگ بر حقوق بی بشر مرگ بر تبر
مرگ بر شراره های شر
مرگ سفارت شنود
مرگ بر کودتای دور
زنده باد زندگی او
زنده باد زندگی من

درج نظر