تحفه پنجم/ درک متقابل

اگر در زندگی تفاهم و درک متقابل باشد. اینها محبت را زیاد می کند.

0

آیت الله خامنه ای :

زن وشهر باید یکدیکر را درک کنند و بفهمند. این یک تعبیر اروپایی است، ولی تعبیر خوبی است… یعنی هر کسی درد و خواسته ی طرف مقابل را بفهمد و با او راه بیاید به این می گویند درک کردن. یعنی به قول معروف در زندگی تفاهم و درک متقابل باشد. اینها محبت را زیاد می کند.

/انتهای متن/

درج نظر