‫تحفه دوم/ عشق پاک‬

عشق را حفظ کنید

0

 سرویس اجتماعی به دخت/

آیت الله خامنه ای:

مرد نسبت به زن و زن نسبت به مرد، نگاهی محبت آمیز و همراه با یک عشق پاک داشته باشند و این عشق را حفظ کنند؛ چرا که زایل شدنی است، مثل همه چیزهای دیگر باید نگهش دارند و حفظ کنند تا زایل نشود.

 /انتهای متن/

درج نظر