مسابقه “یک عکس، یک نظر”4

دیدن این عکس چه جمله ای را در ذهن شما تداعی می کند؟

30

سرویس مسابقه به دخت/

به دختی ها نظر خود را درباره این عکس بنویسند:

 

 

نمایش نظرات (30)