شعر ماتریس متقارن

شعر ماتریس متقارن ادبی نمونه ای است که در اینجا برای شما انتخاب کرده ایم…

2

سرویس زنگ تفریح به دخت/

 

 این شعر به صورت عمودی وافقی یک جور خوانده می‌شود.امتحان کنید

 

از چهره    افروخته     گل را    مشکن

افروخته    رخ مرو    تو دگر    به چمن

گل را    تو دگر   مکن خجل   اي مه من

مشکن  به چمن   اي مه من   قدر سخن

/انتهای متن/

نمایش نظرات (2)