حافظ

ایران ما خیلی زیباست و بسیاری از ما کمتر توانسته ایم ایران را با همه زیبایی های طبیعی، تاریخی، مردم شناختی و … خوب ببینیم.

0

در این قسمت می خواهیم با هم ایران را بگردیم، البته از نگاه دوربین ها. دوربین های شما می تواند برای این گردشگری دسته جمعی  ما راکمک کند.

منتظر عکس های ایرانگردی شما هستیم، البته با شرح عکس.

عکس شماره 1-:شیراز- حافظیه

تاریخ:بهار1390

عکاس: مریم وصالی

درج نظر