برچسب زدن ممنوع!

باز هم درود و سلام بر خوانندگان نادیده ام ، که از طریق همدلی و لحظه های هم احساسی با هم، آشناییم.، خصوصاً عزیزانی که پیام می گذارند و با نظر و احساسشان ما را یاری و همراهی می کنند.

از 11 راز ایجاد یک رابطه خوب در نوشتارهای قبلی پرده برداشتیم و در این نوشتار، شش کلید اسرار آمیز دیگر را با هم تمرین می کنیم.

7

سرویس ما و زندگی به دخت/

عملی اگر کاشتید، عادتی درو خواهید کرد.

عادتی اگر کاشتید، اخلاقی درو خواهید کرد.

                        اخلاقی اگر کاشتید، سرنوشتی درو خواهید کرد.                  ولتر

12– باور کنیم که هم من خوبم و هم شما، توماس هریس در کتاب وضعیت آخر چهار وضعیت را در ارتباط با دیگران مطرح می کند.

الف- من خوبم تو خوب نیستی.

باور این قضاوت باعث خود بزرگ بینی و تحمیل مواضع خود به دیگران و ایجاد نارضایتی و سلطه گری شده و مانع ارتباطی مؤثر و ادامه دار می گردد، رفتارها را از بخشش و لطافت خالی می کند و دوستی ها را بی جان می سازد.

ب- تو خوبی، من خوب نیستم.

این وضعیت هم موجب احساس حقارت و ترس و کوچکی شده و مانع ارتباطی سالم و رضایت بخش است و ممکن است فرد را یا به پرخاشگری و یا به حالت انفعال و بی ثمری بکشاند.

ج- من خوب نیستم ، تو هم خوب نیستی.

این باور، ایجاد دعوا و مبارزه و انتقام جویی می کند که همه حالتهای آن ارتباط را قیچی می کند ومانع آن است.

د- من خوبم ، تو هم خوب هستی.

تنها باور این وضعیت است که می تواند، موجب برقراری ارتباط مؤثر براساس احترام و محبت شود و پلی مقاوم و اعتمادی شایسته ایجاد کند ، دوستی ها را بارور و بخشش را زیبا کند.

13- مقاومت دیگران را درک کرده ،  احساس آنها را رد نکنیم، بلکه می توان درباره آن صحبت کرد. بسیاری از مشکلات ارتباطی ما بخصوص با همسر و فرزندان، از انکار احساس آنها شروع می شود، انکار نکردن احساس دیگران ، به معنای تأیید و تکذیب آن نیست، فقط قبول آن شرایط و احساس است. مثلاً من می ترسم،  فقط قبول ترس من در حال حاضر است، نه این که آیا به جا می ترسم و یا نباید بترسم.

14- از شیوه برنده- برنده پیروی کنیم. با این اعتقاد که جامعه سالم ، جامعه ای است که همه برنده باشند، پس در ارتباط با دیگران به روشی عمل کنیم که بازنده ای نداشته باشد.

15- خطای افراد را از کل شخصیت شان جدا بدانیم. اگر رفتار ناپسندی دیدیم، کل وجود افراد را زیر سؤال نبرده و در حقیقت برچسبی از عناوین مختلف مانند دروغ گویی و تنبلی و… به او نزنیم.( اصل مهم در تربیت فرزندان مستقل و توان مند)

16- خوب و با دقت گوش دادن، نه تنها یک مهارت، بلکه هنر نیز محسوب می شود. وقتی با کسی حرف می زنیم، به سخنانش گوش دهیم و احساسات بیان شده او را درک کنیم . با نوع نگاه ، حرکات چشم و جملات بسیار کوتاه، گوش دادن و علاقه خود را ابراز داریم و از قضاوت و نصیحت کردن پرهیز کنیم.

17- دیگران را بدون قید و شرط بپذیریم، دیگران را همان طور که هستند بپذیریم و سعی نکنیم آنها را در قالب انتظارات خود قرار دهیم.

باز هم ، والدین و همسران را به سه مورد 15، 16 و 17 که از شاه کلیدهای تعاملی است توجه می دهم.

عملی اگر کاشتید، عادتی درو خواهید کرد.

عادتی اگر کاشتید، اخلاقی درو خواهید کرد.

اخلاقی اگر کاشتید، سرنوشتی درو خواهید کرد. ولتر

م.پ /انتهای متن/

نمایش نظرات (7)