مسابقه! مسابقه!

با دیدن این نقاشی چه جمله ای به ذهنتون خطور میکند؟
برای ما بنویسید

5

سرویس مسابقه به دخت/

 این عکس نقاشی یک کودک است.

/انتهای متن/

نمایش نظرات (5)