کارفرمایان موظفند زنان را پس از مرخصی زایمان به شغل خود بازگردانند

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم گفت: پس از طی دوران بارداری و پایان مرخصی زایمان، زنان شاغل می‌توانند به شغل سابق باز گردند و این یک اجبار برای بخش خصوصی و دولتی است.

0

سرویس خبر به دخت/

مریم مجتهدزاده در خصوص منع کار شبانه برای زنان گفت: در بازنگری قانون کار، یکی از قوانین اصلاح شده منع کار شبانه برای زنان در برخی مشاغل بود و قانون دیگر اینکه کارفرمایان حق ندارند پس از مرخصی زایمان زنان را اخراج کنند.

وی ادامه داد: بر اساس اصلاحات صورت گرفته همچنین کارفرمایان موظف شدند که زنان باردار را در دوران بارداری جایگزین کنند و در شغل دیگری به کار گیرند و پس از طی دوران بارداری و پایان مرخصی زایمان، زنان شاغل می‌توانند به شغل سابق باز گردند و این یک اجبار برای بخش خصوصی و دولتی است.

اصلاح قانون کار زنان از اقدامات خوبی بود که در دولت دهم به پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده انجام شد اما اینکه تا چه حد این اصلاحات و همچنین قانون‌های پیش از این در زمینه اشتغال بانوان اجرایی می‌شود موضوعی است که جای تأمل دارد.

در قانون کار جمهوری اسلامی ایران در مبحث چهارم  موضوع کار زنان مطرح می‌شود و قانونگذار شریط ویژه‌ای را برای حمایت از زنان شاغل در قانون در نظر گرفته است که به این ترتیب است:

ماده 75انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن‌ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 76 مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً 90 روز است. حتی‌الامکان 45 روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار‌گیرد. برای زایمان توأمان 14 روز به مدت مرخصی اضافه می‌شود.

تبصره 1 پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی‌محسوب می‌شود.

تبصره 2حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

ماده 77 – در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا‌پایان دوره بارداری وی بدون کسر حق‌السعی کار مناسبتر و سبک‌تری به او ارجاع می‌نماید.

ماده 78 در کارهایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت نیم ساعت‌فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می‌شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن‌گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (‌از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک و…) را ایجاد نماید.

تبصره آیین‌نامه اجرایی، ضوابط تأسیس و اداره شیرخوارگاه و مهد کودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و‌امور اجتماعی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

منبع :فارس/ انتهای متن/

درج نظر