مسابقه “یک عکس، یک نظر” 2

دیدن این عکس چه جمله ای را در ذهن شما تداعی می کند؟

19

سرویس مسابقه به دخت/

عکس دومی که از کاربران محترم دعوت می شود نظر خود را درباره آن بنویسند، عکس زیر است:

نمایش نظرات (19)