اگر می خواهید همسر باشید، نه دوست دختر

اگر قرار است یک دختر، همسر پسری شود، ارتباطش با پسرها باید به اندازه لازم و به شکل قطره چکانی باشد. چون هر قطره ای که دختردر این ارتباط می چکاند، در واقع اعتبار خودش را از بین می برد.

0

سرویس ما و زندگی به دخت/

خوب است دخترها در رفتارهای اجتماعی بعضی از چیزها را واضح واضح بدانند. اگر دخترخانمی از یک رفتار اجتماعی برای جذب جنس مخالف استفاده می کند، )ریاضی با هم صحبت کنیم( و با این رفتار 50 نفر را به خودش جلب کند، یکی از آنها کسی است که دوستش دارد، ولی 49 نفر دیگر هم به شما جذب می شوند. پس آن یک نفری که مورد نظر شماست، دیگر شما را انتخاب نمی کند. اگر هم قرار است جذبی صورت بگیرد، باید ببینیم او چه می خواهد و با توجه به نظر او شما جاذبه داشته باشید که الان متأسفانه می بینیم اینطور نیست .

از دختر خانم سوال می کنیم که چرا اینجوری لباس پوشیدی، می گوید امروزه همه اینطور لباس پوشیدن را دوست دارند. توجه کنید: پسرها ممکن است این طور لباس پوشیدن را دوست داشته باشند، اما برای دوست دخترشان، نه برای همسرشان. شما می خواهید ازدواج کنید، نمی خواهید دوست دخترکسی باشید. بعضی موقع ها ادم باید فکر کند که من می خواهم چکار بکنم، از چه ابزارهایی باید استفاده کنم تا به مقصودم برسم.

پس دخترها در رفتارهای اجتماعی شان باید دقت کنند که چه کارهایی را بکنند و چه کارهایی را نباید انجام بدهند. من حداقل به عنوان یک مرد به شما می گویم که آن چیزی که شما به عنوان جاذبه از آن استفاده می کنید، در صورت درست بودن، باید  جاذبه برای یک نفر باشد نه جاذبه برای 50 نفر. چون وقتی برای 50 نفر باشد، نفر مورد نظرتان اصلا شما را انتخاب نمی کند.

این را باید توجه داشته باشید که موضوع انتخاب همسر پیش آقایان بیشتر از آنچه که انتخاب یک نفر از بین چند نفر باشد، موضوعی تکمیل شدنی است. یعنی پسر به دختری می رسد، توقف می کند و می گوید: من نمی توانم از این بگذرم. چقدر این دختر باید وزن رفتاری داشته باشد، که این پسر نتواند از او بگذرد.

در این صورت چطور یک دختر خانم تخلف می کند و علتش را ازدواج عنوان می کند؟ در حالی که با این تخلف اصل ازدواج منتفی است.

پس برای اینکه در رفتارهای اجتماعی اصل ازدواج منتفی نشود، دخترخانم ها به این ریز رفتارها توجه داشته باشند:

اول: دختر خانم ها، با اینکه تکبر بسیار چیز بدی است و متکبر بودن جزو خصلت های ویژه خداوند است که  هیچ انسانی حق ندارد متکبر باشد، اما دخترها ! در رفتارهای اجتماعی خود با جنس مخالف باید متکبر باشید. منظورم از  جنس مخالف پدر، برادر و محارم نیستند، منظور پسرهایی است که با شما مرتبطند، با آنها خیلی متکبر باشید. ارتباط تان با پسرها به اندازه لازم و به شکل قطره چکانی باشد.  اگر به اندازه دو قطره ارتباط نیاز بود، لزومی ندارد بیشتر از آن وجود داشته باشد. چون هر قطره ای که شما در این ارتباط می چکانید، در واقع اعتبار خودتان را از بین می برید.

در این موارد آقایان ارتباط می گیرند برای اینکه به خودشان ثابت شود این دختر لیاقت این را دارد که من با او ازدواج کنم  و روی آن دختر حساب همسری بکنم. این سیستم ارتباطی آقایان است. اما موضوع در خانمها کاملا وارونه است. یعنی اول به عنوان همسر طرف را انتخاب می کنند، بعد با او ارتباط می گیرند. وقتی شروع موضوع آانقدر با هم متفاوت است، قطعا نتیجه هم متفاوت است. پس به این موضوع دقت کنید که اگر به موضوع ازدواج فکر می کنید، در رفتارتان  با پسرها متکبر باشید. خیلی ساده دست یافتنی نباشید. یک مقدار برای خودتان و شخصیت تان بها و ارزش قائل شوید.

پایان قسمت هفتم.

/انتهای متن/

درج نظر