شهادت بانوی بحرینی

بانوی بحرینی که حدود 3 ماه قبل با گاز سمی مصدوم شده بود، بشهادت رسید.

0

سرويس خبر به دخت/

به گزارش وفا خدیجه محمد علی عباس  صبح امروز از شهادت بر اثر استنشاق گازهای سمی بشهادت رسید.
وی حدود 3 ماه قبل پس از آنکه منزلش در شهر “المعامیر” بر اثر استنشاق  گازهای سمی به شدت مصدوم شد. /انتهاي متن/

درج نظر