زنم همراهم نیامد، کاندیدا نشدم

آن ها که کاندیدا نشدند هر کدام دلیلی برای نیامدن داشتند اما بشنوید از دلیل جالب یکی از آنها که کاندیدا نشد.

0

سرویس خبر به دخت/

محمد خوش چهره در گفت وگو با خانه ملت در پاسخ به این سوال که شما می خواستید در انخابات ثبت نام کنید، گفته: بله. من تحت فشار شدید از جانب دوستانم بودم که نام نویسی کنم. همکاران و دانشجویانم در دانشگاه و محل کار قضیه را به قسم و نفرین رسانده بودند.

وی ادامه داد: ولی به خاطر این که تمامی کاندیداها با خانم هایشان می رفتند ثبت نام کنند، اما خانم من با من نیامد در نتیجه من قوت قلبم را از دست دادم و تنهایی جرات حضور در وزارت کشور را نیافتم و نتوانستم برای ثبت نام بروم.

منبع:ايسنا/ انتهای متن/

درج نظر