السلام ای گل سرخ

خانه در روشنی قامت سجده برخاست

0

سرویس فرهنگی به دخت/

باز هم پنجره باز است ونسیم

یک سبد عطر تو را آورده

سینه چاک است برای گل یاس

آبی مخملی سجاده

کوچه باران زده است

لا اله الا…

آسمان در طیران هوهوست

گیسوان سحر از چرخش تسبیح آشفت

باز هم غلغله در قل قل قوری برپاست

قل هوالله احد

خانه در روشنی قامت سجده برخاست

باغچه غنچه به گیسوی سحر می بندد

السلام ای گل سرخ

 فاطمه نانی زاد/ انتهای متن/

درج نظر