خواستگاری عجیب

بر اثر خواستگاری عجیب مردآلمانی نزدیک بود عروس سکته کند!

3

سرویس خبر به دخت/

لورا در حالي كه به همراه دوست خود “مارک”، مشغول خوردن ناهار در رستوران بود، از پشت پنجره، يک اتوبوس عمومی را در خيابان ديد كه بر روی آن با حروف درشت نوشته شده بود” لورا،آيا با من ازدواج مي كنی؟”

جمله مذكور با نام “مارک” امضا شده و در زير آن با حروف ريزتر نوشته شده بود” و مرا به خوشبخت ترين مرد روی زمين تبدیل نمايي؟”.
“لورا” گفت: با ديدن آن صحنه كم مانده بود سکته کنم.
مارک، قبلا 300 دلار به شركت اتوبوسرانی پرداخته بود، تا اتوبوس حامل بنر مذكور را در ساعت معين، در مقابل رستوران پارک كنند.
قرار است بنر مذكور به مدت يک هفته بر روی اتوبوس بماند،اما حالا يک جمله ديگر هم به آن افزوده شده:”او گفت: بله.

 /انتهای متن/

نمایش نظرات (3)