یاد بعضی نفرات

قوم و خویش من همه از قبیله ی غم‌ان
عشق خواهـر من است، درد هم برادرم

0

سرویس فرهنگی به دخت/

از کتاب دســـتور زبان عشق، ســروده قیصر امین پور 

خستـــــــــه ام از آرزوها، آرزوهــــــــــای شعاری
شوق پرواز مجــــــــــازی، بال های اســـــــتعاری

لحظه های كاغذی را روز و شب تــــــــكرار كردن
خاطــــــــــــرات بایگانی، زندگــــــــی های اداری

آفتاب زرد وغمـــــــــــــــگین، پله های رو به پایین
سقف های سرد و سنگین، آسمان های اجاری

عصــــر جدول های خالی، پارك های این حوالی
پرسه های بی خیالــــــی، نیمكت های خماری

رونوشت روزهــــــــــا را روی هم سنجاق كردم:
شنبه های بی پناهی، جمعـــه های بی قراری

عـــــــــــــــاقبت پرونده ام را با غبار آرزوهـــــــــا
خاك خواهــــد بست روزی، باد خواهـد برد باری

روی میز خالـــــــی من، صفحـــــــــه باز حوادث
درستون تســــــــــــلیت ها، نامی از مایادگار

 مریم صباغ زاده/ انتهای متن/

برگرفته از وبلاگ  :    http://www.tomrase.blogfa.com/            

درج نظر