مثل بهمن 57

دیروز حال و هوای بهمن 22 سال 57 را می شد دید که تکرار شده بود در 22 بهمن 91: هوا به همان خوبی، و بهاری. مردم با همان نشاط، با چهره های گشاده و دل هایی بزرگ و مهربان.

1

سرویس فرهنگی به دخت/

دیروز همه آمده بودند، بچه های کوچک با پدر ومادر های شان و گاهی با پدربزرگ و مادربزرگ ها. جوان ها با پیرترها. سالخورده هایی آمده بودن با ویلچر و حتی به تنهایی، زنی مسن با جسمی به ظاهر ناتوان و اما همت و انگیزه و غیرتی ستودنی و تماشاکردنی .

و دیروز همه مهربان بودند با هم، مهربان تر از روزهای دیگر .

دخترها و زنها باز هم آمده بودند دست در دست بچه ها و همه خانواده را با خود آورده بودند، مثل بهمن 57.

دیروز حال و هوای بهمن 22 سال 57 را می شد دید که تکرار شده بود در  22 بهمن 91: هوا به همان خوبی، و بهاری. مردم با همان نشاط،  با چهره های گشاده و دل هایی بزرگ و مهربان.

دیروز سردسته صفوف، نوجوان ها و جوان ها بودند، می دیدیم و می شنیدیم که چند ساعت بی خستگی شعار دادند تا همه بزرگترها با آنها تکرار کنند، همان بزرگترها که در 22 بهمن 57 نوجوان و جوان بودند و یک نفس در جلوی صف های راه پیمایی بر علیه رژیم شاه شعار می دادند ، از در خانه ها و محله ها تا خود میدان آزادی .

دیروز دیدیم دوباره که این، انقلاب است که همه را گرد هم می آورد: جوان دیروز و امروز را و همه آدمها را با همه تفاوت ها که دارند، مثل بهمن 57.

این، انقلاب است که همه را مهربان گرد هم می آورد، مثل بهمن 57.

این، انقلاب است که همه را همقدم و همنفس و همصدا می کند، مثل بهمن 57.

و این انقلاب است که می ماند، اگر این  حال وهوا در ما بماند .

و این انقلاب است که می ماند، با همین مردم که دغدغه شان حفظ کشور است و برای حفظ این کشور فقط به ریسمان خدا چنگ می زنند و فقط به ندای منادیان خدایی گوش می دهند و بس.

برای همین دیروز بیشتر از همه این کلمه را شنیدیم : به عشق رهبر …

سردبیر/انتهای متن/

نمایش نظرات (1)