مرگ سريع زنان معتاد

زنان معتاد خيلي كم تحمل تر از معتادان مرد هستند به طوري كه زنان دو سال پس از مصرف موادمخدر به تزريق رو مي آورند.

0

سرویس خبر به دخت/

 اما بر اساس يك تحقيق علمي، اين مدت زماني براي مردان هشت سال است وآن ها هشت سال پس از مصرف موادمخدر سراغ تزريق مي روند.

دكتر سپيده سيگاري بر اساس آمار وزارت بهداشت، نسبت زنان معتاد به مردان را در كشور ۱ به ۸ دانست و افزود: اطلاعات رسيده از آخرين آمارگيري هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز بيانگر وجود ۱۴۰ هزار زن معتاد در كشور است، اما از آنجا كه بسياري از زنان معتاد به دليل همان مساله بر چسب زني، اعتياد خود را پنهان كرده و به مصرف مخفيانه مواد مي پردازند، احتمال مي رود كه تعدادشان بيشتر از اين باشد.

دكتر سيگاري اظهار داشت: معمولا شيوه مصرف موادمخدر ،اعتياد، شدت و عمق آن و رفتارهاي توام با مصرف مواد در ميان زنان معتاد بامردان متفاوت است، به طوري كه معمولا در زنان روند مصرف مواد مخدر، از اولين تجربه مصرف تا تزريق مواد سير سريع تري نسبت به مردان طي مي كند به طوري كه اعتياد، زنان را ۶سال زودتر از مردان از پاي در مي آورد.

منبع:تعامل نیوز/ انتهای متن/

درج نظر