خبر وزير ارشاد از ساخت فيلم حضرت خديجه(س)

وزير ارشاد گفت: فيلمنامه حضرت خديجه(س) توسط بنياد سينمايي فارابي آخرين مراحل نگارش را طي مي كند و به زودي ساخت آن آغاز مي شد.

0

سرویس خبر به دخت/

حسيني اظهار داشت: حضرت خديجه(س) از شخصيت هايي است كه ابعاد مختلف شخصيتي ايشان كمتر در جامعه مطرح شده و از شخصيت هايي است كه محور وحدت قرار مي گيرد، زيرا تمامي اهل سنت و شيعه اين شخصيت بزرگوار را قبول دارند. وزير ارشاد ادامه داد: فيلمنامه حضرت خديجه(س) توسط بنياد سينمايي فارابي آخرين مراحل نگارش را طي مي كند و به زودي ساخت آن آغاز مي شد.

منبع:الف/ انتهای متن/

درج نظر