لباس خارجی نمی پوشیم…

در “کوچه باغ تاریخ” ما دنبال زندگی دختران و زنان هستیم در قاب خاطره های تاریخی.منابع این مطالب کتاب ها، نشریات و اسناد تاریخی است.

2

سرویس فرهنگی به دخت/

 در کتاب «ایران و قضیه ایران» نوشته لرد کرزن –وزیر امورخارجه انگلستان در دوره قاجار-  در صفحه 485 آمده است: «در سال 1875 از لحاظ آزمايش به كاشت توتون اقدام، و از كاشتن زيتون در رودبار نزديك رشت حمايت شد و در اين مركز به جای محصول ابريشم، زراعت خشخاش به مقادير كلي جاي ابريشم را گرفت و نتيجة كار هم بسيار درخشان بود.»  و در صفحه 441 کتابش آرزو کرده: «روزی فراخواهد رسيد كه خيابانهای تهران نيز مثل اسلامبول و قاهره نمايشگاه جامه و لباس اروپائي از هر قبيل خواهد گرديد.»

وقتی دختران و زنان تبریز عزمشان را جزم کردند…

وقتی جنبش مشروطه به پیروزی رسید و اندکی در فضای استبدادزده کشور آزادی پیدا شد، زنان و دختران تبریزی انجمنی تشکیل دادند تا براساس آن زنان را به دوخت لباس با پارچه وطنی و مردان را به نخریدن البسه خارجی تشویق کنند.

در شماره 41 روزنامه انجمن تبریز، مورخ 20 بهمن 1285 شمسی برابر با 25 ذی الحجه 1324 قمری، صفحه 4 آمده است:

«از قرار معلوم گویا خواتین [خواهران] مکرمه تبریز مجلس و مجمعی قرار گذاشته اند که در ایام هفته جمع شده در باب ترتیبات لباس خودشان و غیره صحبت کرده، حتی المقدور سعی نمایند بلکه کمتر خود و بستگانشان را محتاج متاع و منسوجات خارجه کرده، از ثروت خودشان نکاهند و در صورت امکان مدتی به همان البسه قدیم که دارند قناعت کرده، بسر برند تا بلکه به فضل خداوندی و همت مردمان غیور، کارخانه ها در مملکت ایران تشکیل یابد که از احتیاج خارجه بکلی بی نیاز شوند.»

 انوشه میرمرعشی /انتهای متن/

نمایش نظرات (2)