مجله زنان امروز به مدیرمسوولی شهلا شرکت رفع توقیف شد

مجله زنان امروز به مدیرمسوولی شهلا شرکت که در اردیبهشت ماه گذشته، توقیف شده بود، پس از شش ماه، رفع توقیف شد و اکنون انتشار خود را از سر گرفته است.

0

به گزارش به دخت به نقل از سرانه ، هیئت نظارت بر مطبوعات این مجله را به دلیل آنچه “ترویج ازدواج سفید” خوانده بود، شش ماه پیش توقیف کرده بود.

دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات ایران گفته بود که توقیف این ماهنامه بر اساس بند دو ماده شش قانون مطبوعات صورت گرفته است.

شماره دوازدهم مجله زنان امروز به بررسی تجربه زنان از مهاجرت پرداخته است.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده