لباس های کاروان های المپیک کشورهای مختلف دنیا

بدون شرح

1

1

لباس کاروان بریتانیا در المپیک ریو

2

لباس کاروان چین در المپیک ریو

3

لباس کاروان اسپانیا در المپیک ریو

4

لباس کاروان کانادا در المپیک ریو

5

لباس کاروان استرالیا در المپیک ریو

6

لباس کاروان آلمان در المپیک ریو

7

لباس کاروان ایتالیا در المپیک ریو

8

لباس کاروان کره جنوبی در المپیک ریو

پرچم روسیه بر تن ورزشکاران المپیکی

لباس کاروان آمریکا در المپیک ریو

لباس کاروان ورزشی ایران در المپیک ریو

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده