بیانیه جامعه زینب (س) در سوگ استاد صادق آئینه وند

درگذشت دکتر صادق آیینه وند که در عرصه کاوش و پژوهش علمی در تاریخ و تمدن اسلامی در روزگار ما عنصری کم نظیر بود ثلمه ایست نه فقط برای ملت مسلمان ایران بلکه برای جهان اسلام. فقدان این استاد مسلم تاریخ و تمدن اسلامی و رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی همه اهالی اندیشه و فرهنگ را در سوگ نشاند.

0

پایبندی به اصول و امهات اسلامی، دانش گسترده، تسلط وی به زیان و ادبیات عرب و مخصوصا دیدگاه های روشن و ژرف استاد در حوزه تبیین بایسته های زن مسلمان امروز، از او شخصیتی بی بدیل می ساخت که فقدانش ضربه ای به پیکره حوزه مطالعاتی و نظریه پردازی زن مسلمان است.
عضویت هیئت علمی نمونه کشور، چهره فرهیخته استان همدان و چهره ماندگار سال ۸۵ بخشی از مراتب علمی و فرهنگی والای ایشان است. مهم ترین ویژگی این استاد گرانمایه کنکاش در تاریخ و تمدن اسلامی از دریچه اقتضائات زمان  برای پاسخگویی به نیازهای عصر حاضر بود و همین مراتب بود که جایگاه ایشان را در زمینه تبیین جایگاه شایسته زن مسلمان در جهان معاصر از سایرین متمایز می کند.
تفکرات استاد آئینه وند از این رو برجسته است که از یک سو ریشه در اصول و امهات دینی و از سوی دیگر روشن اندیشی کم نظیر و توجه به نیازها و ضرورت های حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی زن مسلمان دارد. چنین تبیین اصولی و روشن از منزلت و جایگاه زن مسلمان هم با دیدگاه های تنگ نظرانه متحجرین که به نام دین حرف از انزوا و عدم حضور اجتماعی زن مسلمان می زدند در تقابل بود و هم نگاه کج مدارانه غرب زدگان به جایگاه زن را به چالش جدی می کشید. ارزش این مواجهه منطقی و اصولی را زنان مسلمان فرهیخته و نخیه، که بیشترین فشار و دشواری را از هر دو نحله در حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی خویش لمس می کردند، بخوبی در می یافتند و این است که  در حسرت و دریغ کوچ نابهنگام استاد سخت متحیر و اندوه زده اند.
امید که در سایه کوشش و جهد اهالی فرهنگ و اندیشه آثار  فکری  و قلمی  استاد  پس از او هم منشا اثر و راهگشای طریق اسلام ناب محمدی خاصه در عرصه تبیین روشن خطوط سیمای زن مسلمان و بایسته های جایگاه و منزلت او باشد .

جامعه زینب(س) فقدان سنگین و اندوهبار استاد آیینه وند را به همه اهالی فرهنگ و اندیشه ومخصوصا زنان مسلمان تسلیت می گوید و بقای طریق ایشان را از راه زنده نگه داشتن مشی روشن اندیشانه و اصولی آن استاد بزرگوار، یک تکلیف برای همه اهالی اندیشه ورزی و فرهیختگی بخصوص زنان مسلمان نخبه می داند.
روانش شاد و راهش پررهرو باد
شورای مرکزی جامعه زینب(س)

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده