با  مهریه همسرم می توانم کار کنم؟

این همه ازمهریه که مایه دردسر است در خانواده های نوپا و باعث طلاق است و … می شنویم. این را هم بد نیست در باره مهریه بشنویم.

0

نیمه پر لیوان

فرزانه حکمت

داشت ازامام جماعت که هر روز بعد از نماز چند مسأله شرعی هم می گفت، سوال می کرد. یک مسأله شرعی را می پرسید که در مورد خمس برایش پیش آمده بود. پرسید: اگر همسرم مهریه اش را برای کسب و کار در اختیار من قرار دهد من باید خمسش را بدهم؟

آقای امام جماعت گفت: نه چون مهریه اصلا خمس نداره و وقتی همسرت آن را به شما داده که باهاش کار کنی، خمسی بهش تعلق نمی گیره.

  • ممنون حاج آقا

و با چه ذوقی گفت.

اما بالاتر از آن ذوق و لطفی است که در این کار خانم هست؛خانمی که  مهریه اش را به شوهرش داده است که کار کند.

/انتهای متن/