داستان/ آه

زن های محل همه جمع بودند، کناری نشست و پاهایش را جمع کرد، چشم که چرخاند نگاهش با نگاه معصومه خانم، هوویش، چفت شد. او با غضب به اقدس نگاه می کرد، با دیدن او به سرعت در گوش اشرف دخترش که کنارش قوز کرده بود چیزی گفت. اشرف مثل فشفشه از جا…

داستان کوتاه / پایان یک خستگی

مهسا شمسی پور کارشناس رشته ارتباطات اجتماعی است و از شاگردان استاد راضیه تجار در داستان نویسی. سه داستان کوتاه ز وی در سال 1393منتخب جشنواره پایداری و بعد از آن، توسط انتشارات هزاره ققنوس چاپ شد ه است.

داستان/ بوی کباب

مهسا شمسی پور کارشناس رشته ارتباطات اجتماعی است که از سال 1393 وارد وادی داستان نویسی شد با شرکت در کلاس داستان نویسی استاد تجارشد. سه داستان کوتاه منتخب جشنواره پایداری از او چاپ شده است.