داستان/ خط خنده

زهرا سادات ثابتی عضو هیئت تحریریه نشریه نگاره است که با مینی ‌مال نویسی کارش را شروع کرد. آموزش داستان نویسی را زیر نظر استاد علیرضا مهرداد و دوره نقد داستان را در موسسه طوبی طی کرد.