داستانک/معصومیت از دست رفته

فقط می‌توانستم نفس بکشم؛ تنها کاری که از دستم برمی‌آمد. انگار که بختک به جانم افتاده باشد. چرخیدم. دورتا دورم برهوتی بود بی هیچ پستی و بلندی که در انتها با آسمان آبی یک‌دست، یکی می‌شد...

داستان/ خط خنده

زهرا سادات ثابتی عضو هیئت تحریریه نشریه نگاره است که با مینی ‌مال نویسی کارش را شروع کرد. آموزش داستان نویسی را زیر نظر استاد علیرضا مهرداد و دوره نقد داستان را در موسسه طوبی طی کرد.