گزارشی از یک جلسه مذهبی زنانه

کم نیستند جلسات زنانه ای که در گوشه و کنار شهرمان به مناسبت های مذهبی برپا می شود بی این که کسی بر محتوای این جلسه ها و حرف هایی که به نام دین و مذهب به خورد مردم داده می شود، نظارتی داشته باشد و یا توجهی به بعضی بدعت هایی که در آنها…