زنان خندان خندوانه اگر …

این روزها در قالب خندوانه و تحت عنوان «خنداننده شو» زنانی هم در استندآپ­کمدی حضور یافته اند تا با کارهای خنده­دار مخاطب را بخنداند؛ چیزی که می تواند حساسیت بر­انگیز باشد، اما اگر این حضور در چارچوب اصول باشد، دیگر خندیدن و خنداندن موضوعی…