در کشور ما حجاب فاخر به اندازه کافی عرضه نمی شود

استاد همیز :

گفتیم که در باحجاب بودن یک دختر خودش و عوامل فکری و عاطفی شخص او خیلی اهمیت دارد. از نقش مهم خانواده و مخصوصا پدرها هم گفتیم. این بار گفت و گوی مان با استاد طاهره همیز عضوهیئت علمی دانشگاه فرهنگیان ودانشگاه الزهرا و مشاورخانواده وجوان در مورد عوامل اجتماعی که به پوشش مناسب و عفیفانه دختران و زنان یک جامعه مربوط می شود، گفت و گو می کنیم.

0

خانم همیز نظرتان را در مورد عوامل اجتماعی که در نوع پوشش یک دختر اثر دارد، برای ما بفرمایید.

  • عوامل مختلف و زیادی در اینجا مطرح است . یکی این است که برای دختران جوان نظر همسالان و گروه های دوستان خیلی مهم است و  گاهی  نمی توانند در مقابل انها از حجاب شان خوب و محکم دفاع کنند در نتیجه ممکن است کنارش بگذارند. در واقع فشار این گروه ها و حالت تمسخر و تحقیری که گاهی برای این دختران بوجود می آورند، برای شان قابل تحمل نیست.  چون سن نوجوانی سن هویت یابی است و ممکن است برای کسب هویت در میان همسالان یک دختر فکر کند باید همرنگ جماعت شود. یک مشکل هم که ما داریم این است که متاسفانه به دلایل گوناگون الان غربزدگی و رفتار بی قید وبند در میان گروهی از دختران نوجوان و جوان ما به ارزش تبدیل شده است.در این سن طبیعتا اگر دختران با گروه هایی از دخترانی که در پوشش و رفتار اهل رعایت حد و حدودند، ارتباط و معاشرت داشته باشند، حتما بهتر می توانند حدود پوشش خود را حفظ کنند. چون این سن، سنی است که بچه ها هویت شان را از گروه های دوستان شان می گیرند. 

عوامل اجتماعی دیگری هم هست که باعث بی قیدی در پوشش می شود؟

  • بله گاهی متاسفانه افراد برای اینکه موقعیت اجتماعی خاصی را که درآن هستند، از دست ندهند، حاضر می شوند از بعضی قیود رفتاری مثل حجاب صرف نظر کنند. بعضی وقت ها خانم برای این که در برابر زنهای بدحجابی که در معرض نگاه همسرش هستند، کم نیاورد، مثل آنها لباس می پوشد. در حالی که خانمی که این بی قیدی در پوشش دیگران  او را نسبت به حفظ خانواده اش نگران می کند،‌ عملا با پوشش بد خود برای زنان دیگر هم این نگرانی را ایجاد می کند.

بعضی وقت ها خانم برای این که در برابر زنهای بدحجابی که در معرض نگاه همسرش هستند، کم نیاورد، مثل آنها لباس می پوشد. در حالی که  خانمی که این بی قیدی در پوشش دیگران  او را نسبت به حفظ خانواده اش نگران می کند،‌ عملا با پوشش بد خود برای زنان دیگر هم این نگرانی را ایجاد می کند.

  • یک عامل خیلی مهم این است که در اماکن عمومی ما زمینه چندان مساعدی برای رعایت اصول حجاب و عفاف توسط دختران ما فراهم نیست. مثلا در وسایل حمل و نقل عمومی، در فروشگاه ها، در محیط های مختلف آموزشی و در مجتمع های مسکونی و همسایگی ها فضایی که به جوانان و مخصوصا با دختران با کرامت برخورد شود، وجود ندارد.

برهمه اینها اضافه کنیم که در کشور ما متاسفانه حجاب فاخر به اندازه کافی عرضه نمی شود و این خودش در این که یک دختر نتواند پوشش مناسب را زیبا ببیند و استفاده کند، خیلی اثر دارد.

 

به لحاظ قانونی هم آیا ضعف هایی هست که به موضوع پوشش مناسب دختران ما مربوط شود؟

  • قانون در همه جا از جمله در همین موضوع پوشش نقش بازدارندگی خیلی مهمی می تواند داشته باشد. وقتی ما در مورد مجازات افرادی که در پوشیدن لباس نوعی تعمد برای بی قیدی و تحریک کننده بودن لباس دارند، ضعف ‌داریم، مسلما بنوعی رفتار متهاجرانه را در پوشش تقویت کرده ایم. ضمن این که ما در مورد مردانی هم که حرمت زنان را در محیط های عمومی می شکنند، قانونی برای برخورد و مجازات نداریم.

در مورد مردانی هم که حرمت زنان را در محیط های عمومی می شکنند، قانونی برای برخورد و مجازات نداریم.

به لحاظ آموزشی و تربیتی چقدر موضوع پوشش در جامعه ما درست مدنظر بوده است؟

  • در این زمینه هم ضعف زیادی داشته ایم. در کتب درسی ما آموزشی برای هیچ سطحی چه فرد، چه خانواده و چه جامعه برای تبیین موضوع حجاب وجود ندارد. ضمن این که بدون تربیت پسران و مردان در نگرش درست به دختران و زنان و حرمت و کرامت شان ما نمی توانیم مطمئن باشیم که موضوع حجاب زمینه پیاده شدن کامل در جامعه را پیدا کند. رسانه ها در این زمینه می توانند نقش مهمی داشته باشند که متاسفانه ندارند.

 

فکر می کنید موضوع ازدواج هم با حدو حدود پوشش در جامعه ربطی دارد؟

  • قطعا مرتبط است. ازدواج مناسب و بهنگام در ایجاد فضای عفیفانه و سالم در جامعه خیلی نقش مهمی دارد که متاسفانه الان زمینه ازدواج برای جوان های ما به اندازه کافی فراهم نیست.

 

بنظر شما دولت ها و سیاست ها و برنامه های شان چقدر در موضوع حجاب موثر است؟

  • طبیعتا نقش دولت ها در این قضیه بسیار پررنگ است. انتظار این است که دستگاه های دولتی قانون اساسی را مورد توجه قرار داده و به آن پایبند باشند. حجاب جزء قانون اساسی کشورمان است ودر هر مملکتی قانون اساسی بسیار مهم است و باید جایگاهی برای مواخذه دستگاه هایی که در این زمینه کوتاهی می کنند وجود داشته باشد.

حجاب جزء قانون اساسی کشورمان است ودر هر مملکتی قانون اساسی بسیار مهم است و باید جایگاهی برای مواخذه دستگاه هایی که در این زمینه کوتاهی می کنند وجود داشته باشد.

حرف آخر که جمع بندی بحث های ما در مورد حجاب است؟

  • اگر قرار باشد که مساله حجاب و عفاف در جامعه ما واقعا حل شود، یک عزم جدی و یک عمل همه جانبه لازم است که از سوی خانواده، دولت و سازمان های مختلف فرهنگی اجتماعی با هم صورت بگیرد برای این که دختران و زنان ما را بسوی حجاب با معنای واقعی و کامل آن سوق بدهند؛ حجابی که با مفهوم کرامت زن گره خورده است. این کرامت باید در همه جامعه و در میان مردان و البته بیشتر و پیشتر برای خود زنان جا بیفتد.

/انتهای متن/

درج نظر