وقتی در زلال کوثر تطهیر می شویم

ایام سوگ بانوی آب و آینه که سر می آید می توان ‌امید داشت که با دلی زدوده از زنگار فراموشی ها و‌ کدورت ها و جانی روشن از هدایت و کرامتی که در پرتو نام و یاد زهرای اطهر( س) نصیب مان گشته، بر راه حق هر چند پرخطر و دشوار بهتر و پرتوانتر طی طریق کنیم تا رسیدن به سرمنزل.

0

ایام سوگ بانویی‌که ‌سرور زنان جهان‌است به‌ آخر می رسد. آنان که با این سرچشمه پاکی و زلالی و نور آشنایند، از این روزها بیشترین بهره را  بردند برای نزدیک‌ شدن به این سرچشمه  روشن و نورانی شدن و شستن جان و دل در آبشار پاکی و صفایی که از یاد و‌نام زهرا( س) نصیب می گردد.
شک نیست که چنین روزهایی در شمار ایام‌الله است یعنی ظرف هایی از زمان که مجالی مهیا می شود برای آن که  زنگارهای برآمده از نافرمانی ها و فراموشی ها که حتی گاه گریبان آدمیان اهل ایمان و درستکار  را هم می گیرد; از دل و جان ها زدوده شود .
 ایام سوگ مادر همه نیکی ها و خیرات خلقت از آن‌ایام الله است که خداوند اراده فرموده که در آن بندگان را هر که باشند، خرد و‌کلان، زن و مرد ، پیر و جوان، همین قدر‌که ‌به آستانه ملکوتی یاد و‌نام محبوبه حق برسند، غرق در بخشش و رحمت سازد و جام های جان شان را به هر اندازه  که جا دارد، از چشمه سار هدایت  و پاکی و زلالی سرشار سازد و آنگاه روانه‌شان کند در راه زندگی پرثمر و‌ حیات  طیبه، آنگونه که شایسته پیوستگان به مکتب زهرای اطهر و پیروان راه روشن اوست.
پس مباد که دست خالی  از این همه‌برکات و‌خیرات نهفته در ایام‌الله سوگ‌ بانوی آب و آینه بیرون آییم.
حقیقتی است که در تاریکی های ژرف و گمراهی های  رنگ‌ برنگی که سایه شوم ‌و سیاهش را بر زندگی بنی آدم در روزگار ما‌ افکنده، این بزنگاه ها بسیار غنیمت است برای ما اهالی حق که پیروی‌خاندان پیامبر اخرالزمان از بالاترین اسباب فخر و‌مباهات مان‌است تا برای همه پهنه های زیستن مان، فردی یا گروهی، در فرهنگ و سیاست، و‌ هم ‌در دانش و بینش، از سرچشمه‌ زلال و جاری کوثر بهره بگیریم برای راه راست را  یافتن و بهتر راه را رفتن و از کجی ها و پلیدی ها و پلشتی های آوار شده بر دل و جان‌مان و هم جامعه مان پاک و رها‌شدن.
که اگر چنین شویم ادامه راه راست، هر چند که  در  وانفسای این زمانه بسیار سخت و پیمودن طریق پرخطر حق خواهی  بسی نفسگیر و مرارتبار  باشد اما در پرتو‌ روشنی انوار زهرا(س) و‌گرمی مهر مادرانه اش می توان پرتوان راه پیمود و سرافراز  به سرمنزل رسید و شرمسار آن همه رنج و حرمان مجاهدت که بانو و هم پدر پاک نهادش و همسر و فرزندان پاکبازش- سلام و درود خدا بر‌ایشان‌باد- متحمل شدند، نگشت.
چنین باد

/انتهای متن/

درج نظر