همایش شیرخوارگان حسینی

همایش شیرخوارگان حسینی، روز جمعه در ایران و ۴۰ کشور دیگر برگزار شد.

0

عکاس: فاطمه پورعابدینی/

روز جمعه- مصلی تهران

 

 

 

/انتهای متن/

 

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده