به افتخار شیرزن چالدرانی

دل نوشته ایست خطاب به دختران و زنان چالدرانی که در جریان جنگ چالدران  میان سپاه ایران و عثمانی، با لباس مردانه و کلاهخود و نقاب شرکت کردند و تنها بعد از آنکه به شمشیر دشمن بر زمین افتادند، معلوم شد که زنانی بودند در کنار مردان شان در صف جنگ با دشمن. سلطان سلیم پادشاه فاتح عثمانی در این جنگ، دستور داد  پیکر این زنان را با احترام و تشریفات نظامی به خاک بسپارند.

0

منصوره دانشیار/

امروز ۱۶ شهریور ، درست ۵۰۱ سال از نبردجوانمردانه  تو با دشمن می گذرد .
درمیان صفحات روشن و تاریک  تاریخ ، درمیان روایت  وطن پرستی ها و  وطن فروشی های هموطنانمان از ابتدا تا به امروز ، نام تو مرا به وجد می آورد … نام تو درکنار همه آن شیرزنان مبارزی که در نبرد چالدران ،جوانمردانه جنگیدند و جاودانه شدند .  

تاریخ نوشته که ما شکست خورده ایم . تاریخ نوشته که لشگریان ۴۰ هزارنفری ما دربرابر لشگر ۱۰۰ هزارنفری دشمن به خاک و خون کشیده شد و رد شمشیرهای دشمن بر پیکر نحیف تو ، هرگز از پیشانی تاریخ ، پاک نشد .اما تلخی شکست را حضور قهرمانانه تو به شیرینی افتخار می کشاند .  
حلاوت این پیروزی که دوست و دشمن از تو نوشته اند و آزادگی ات را ستوده اند. از تویی که کلاهخود جنگی حجاب موهایت شد و صورتت را با نقاب پوشانده  و درلباس مردانه کنار برادر و پدر و همسرت می جنگیدی .از تویی که  سلطان سلیم ، فرمانده سپاه عثمانی ، جنگاوری و میهن دوستی ات را تحسین کرد ، آنگاه که درکنار سایر زنان همرزمت ، بیجان بر زمین افتاده بودی  . آنگاه که حتی دشمن را به زانوی احترام در آوردی تا باتشریفات نظامی مانند قهرمانان جنگی تو را دفن کنند .. 

نام تو بر دخترکان چالدرانی ، نسل به نسل چرخید و یادت را زنده نگه داشت . و خطی که برتاریخ نوشتی ، مایه مباهات همیشگی ، همه ایرانیان  اعصارخواهد بود  . 
یادتان تا ابد زنده است… همه شیرزنان شیعه ایرانی که در نبرد چالدران سال ۳۱ مرداد ۸۹۳ هجری شمسی ، در عرصه جوانمردی و آزادگی ، جاودانه شدید

منبع :تاریخ امپراتوری عثمانی ، سبحان پاکپور/انتهای متن/

 

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده