انتشار اسرارخصوصی دیگران در فضای مجازی جرم است

آیامی دانید که انتشار اسرار خصوصی دیگران در فضای مجازی جرم است؟ قانون در این مورد تعریف و مجازات مشخصی را به صورت جریمه نقدی و حبس در نظر گرفته است. مشاور حقوقی به دخت به سوال یکی از کاربران در همین مورد پاسخ داده است.