شادی واقعی در درون شماست

همه آدمها دنبال شادی هستند ولی اکثرا به دنبال شادی در بیرون از خود می گردند. در حالی که شادی واقعی همان حس رضایتمندی است که از درون انسان شروع می شود. فقط کافی است این حس را در خود ایجاد کنیم، اما چگونه؟