روزهای توفانی پیش از قاعدگی

روزهای قبل از قاعدگی برای دختران می تواند روزهای پرتنشی باشد. این تنش با نشانه های مختلف که شماره اش را تا 150 مورد هم گفته اند، باید برای خود دختران و زنان و هم اطرافیان شان شناخته شده باشد تا بتوانند با آن برخورد مناسب داشته باشند.

نشست اهمیت سیاستگذاری در حوزه حجاب برگزار شد

"گفتمانی شدن حجاب، ارتباط عفیفانه در دانشگاه و کارآمد شدن کنترل بدحجابی" و نیز "گفتمان های فرهنگی و سیاستی مواجهه با بدحجابی" مباحثی بود که در سومین روز سمینار "جامعه شناسی و مردم شناسی حجاب و بدحجابی در ایران" مورد بررسی قرار گرفت.