من آموختم

شما از زندگی چه تجربه هایی آموخته اید؟ بدون شک ما هم در گذر زمان آموخته هایی داریم که می تواند برای دیگران درسی و تجربه ای باشد. پس آنان را به قلم در آوریم و با دوستان آن مطالب را در میان بگذرانیم..
این مطلب پر را امینه سادات حسینی برایمان ایمیل کرده است .با تشکر ازاو مطلب را به این امید که هر بند آن مارا به تفکر و آموزه عمل در آورد؛ می خوانیم.

1

سرویس زنگ تفریح به دخت/

آمـوخـتم  :

— كه به زبانم اجازه ندهم قبل از انديشه ام براه بيافتد  .

— كه سكوت آرايش دانائي است و پوشش ناداني .

— كه بدون تسلط برخود نمي توان فاتح ديگران شد .

— كه صبوري مي تواند ازبرگ توت و كرم ابريشم لباس ابريشمين به ارمغان آورد .

— كه قاطعيت بدان معني نيست كه انسان افراطي عمل كرده يا تندي نمايد .

— كه طول زندگي اهميتي ندارد بلكه آنچه مهم است عرض زندگي است .

— كه انسان بيانگر آن چيزي مي شود كه وجود دارد .

— كه در آن واحد فقط روي تغيير دادن يكي از رفتارهاي خود تمركز كرده و آنرا اصلاح نمائيم .

— كه كارهاي درست را انتخاب كرده و آنرا به درستي انجام دهم .

— كه اگر ميخواهم آگاه ترين و حرفه اي ترين فرد در حوزه كاري خود باشم  ـ

حداقل روزي يكساعت مطالعه نمايم .

— كه با شكستن پاي ديگران هيچگاه نمي توانم تندتر راه بروم ./انتهای متن/

نمایش نظرات (1)