خدایا شکرت که نجاتم دادی…

0

از پشت پنجره اتاقم به آسمان خیره میشوم.

خدایا شکرت که نجاتم دادی،انگار تو زحمت تمام توضیحات را کشیدی و من مغلوبترن لحظه های قبل، در این لحظه فاتح ترین ام.

درج نظر