تو هم قشنگی و لطیف…ولی…

0

میخواستیم بریم مهمانی،خانم جان نگاهی به سرتا پایم انداخت.لباسم مناسب نبود؛ تنگ بود و رنگش جیغ.انگار با نگاهش گیر داده بود به حجابم،اما برایم اهمیتی نداشت…

درج نظر