بلاهای زندگی موکول است به حرف زدن!

چی میگیم؟ به کی میگیم؟ کجا میگیم؟ چه جور میگیم؟؟

0

دریافت فایل

درج نظر