آدم چیزی رو که دوست داره باید در راه خدا بده! + تصویر

می‌گفت: بین چهارتا پسرم اصغر یه چیز دیگه بود.

0

نجم الدین شریعتی، مجری معروف تلویزیون در اینستاگرام خود نوشت:

می‌گفت:
بین چهارتا پسرم اصغر یه چیز دیگه بود.
ظرفا و لباسا رو می‌شست.
آرد خمیر می‌کرد، نون می پخت!
خرید می‌کرد. خونه رو جارو می‌کرد.
تو یه کلام، عصای دستم بود!
گفتم خدا رحمت کنه پسر شهیدتون رو
ولی خب حاج خانوم وقتی اینقدر خوب بود چرا اجازه دادی بره؟!
گفت: پسرم!
آدم چیزی رو که دوست داره باید در راه خدا بده!
و من نگاهش می‌کردم…

/انتهای متن/