کتاب توانایی کلام را افزایش می دهد

به کتابخوانی کمک کنیم

افرادی که کتاب می‌خوانند، دامنه‌ی لغات بالاتری نسبت به آن‌ها که سمت کتاب نمی‌روند، دارند
کتاب توانایی کلام را افزایش داده و باعث افزایش قدرت بیان می‌شود.

0

/انتهای متن/